طراحی سایت ترکی و انگلیسی الیسا

این سایت برای مجموعه الیسا طبی که در کشور ترکیه فعالیت دارد طراحی و پیاده سازی شده است، زبان دوم این سایت انگلیسی در نظر گرفته شده است که به صورت بین المللی قابل استفاده باشد.